Tyto všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Pravopisně s.r.o., se sídlem Piletická 486, Věkoše 503 41 Hradec Králové, IČ: 059 79 587, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39318 (dále jen „Poskytovatel“) platí pro objednávku a poskytování služeb Poskytovatele v oblasti školících pomůcek s nabídkou uvedenou na internetové adrese Pravopisne.cz. Poskytovatel je současně provozovatelem internetové stránky Pravopisne.cz (dále jen „Internetová stránka“).

Kontaktní údaje Poskytovatele:

 • Telefon: +420 721 169 768
 • E-mail: info@pravopisne.cz
 • Bankovní spojení: 405979587/2010

1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů

1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě uzavřené smlouvy, kdy předmětem smlouvy je zejména závazek Poskytovatele poskytovat Objednateli formou „SaaS“ (Software jako služba) službu softwarové služby, kterou objednatel vybere a závazek Objednatele tuto službu zaplatit (dále „Smlouva“) uzavírané mezi Poskytovatelem na straně jedné a jinou fyzickou či právnickou osobou jako objednatelem na straně druhé prostřednictvím internetového prezentace Poskytovatele, umístěné na adrese Pravopisně.cz. Internetová prezentace není nabídkou ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

1.2. Vymezení některých pojmů užívaných v obchodních podmínkách:

 • Objednatel – je podnikatel nebo spotřebitel
 • Spotřebitel – je každá fyzická osoba, která při uzavírání smlouvy s Poskytovatelem jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání
 • Podnikatel – je Objednatel, který není spotřebitel. Podnikatelem je osoba, která uzavírá Smlouvu s Poskytovatelem v souvislosti s vlastní podnikatelskou činností, jakož i osoby jednající jeho jménem nebo účet Podnikatele
 • Uživatel – osoba, které objednatel poskytne přístup k poskytované službě
 • Internetový obchod – je internetová prezentace zřízená za účelem nabídky kurzů a školení poskytovaných Poskytovatelem na základě přijatých objednávek od Objednatelů a potvrzených od Poskytovatele.

1.3. Poskytovatel v internetovém obchodě nabízí zejména následující:

Placená registrace pro učitele – jedná se o přístup do učitelského profilu, ve kterém je objednateli umožněno stahovat si jazyková cvičení ve formátu PDF. Přístup Objednavatele k službě je vyřešen prostřednictvím webového rozhraní nebo mobilní aplikace, a to za využití přihlašovacího jména a hesla, které získá po zaplacení ceny objednávky. Cena této služby je jednorázově 500,- Kč a platnost této registrace je jeden rok ode dne uhrazení ceny služby.

1.4. Učiněním Objednávky Objednatel současně potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

2. Informace pro Spotřebitele před uzavřením Smlouvy

2.1. Internetový obchod obsahuje inzerci jednotlivých služeb poskytovaných Poskytovatelem. V případě „slev, slevových akcí,“ je uvedená cena již po této slevě, a tedy konečná. Uvedené ceny služeb jsou uvedeny včetně všech daní (zejména DPH) a poplatků. Cena služby je stanovena v CZK (koruna česká).

2.2. Platbu za odebrané zboží je možné učinit bankovním převodem, kdy poplatek za uskutečnění platby je vždy uveden a Objednateli znám před odesláním objednávky.

2.3. Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Vztahy a případné spory vzniklé na základě těchto obchodních podmínek podléhají výhradně právnímu řádu České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

2.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo jakékoli slevy, slevové akce, kdykoliv s okamžitou platností odvolat. Požadovat slevu na službu po odvolání není možné.
2.5. Poskytovatel si vyhrazuje možnost uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3. Uzavření a účinnost smlouvy

3.1. Objednávku Objednatel učiní Poskytovateli prostřednictvím interaktivního formuláře na Internetové stránce. Objednávka je učiněna po vyplnění veškerých vyžadovaných údajů jejím závěrečným potvrzením Objednatelem. Smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky Poskytovatelem.

3.2. Uzavřením Smlouvy se Poskytovatel zavazuje umožnit Objednateli přístup do jím zvolené služby uvedené v čl. 1.3. obchodních podmínek, a to za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami, a Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli cenu služby (dále také jen „Cena“). Nárok na přístup ke službě vzniká Objednateli až úplným zaplacením sjednané Ceny, a je platný po dobu 12 měsíců ode dne zaplacení.

3.3. Cena je splatná vždy nejpozději do 14 dnů ode dne doručení výzvy Poskytovatele Objednateli k jejímu zaplacení (výzva může být nahrazena vystavením daňového dokladu).

4. Informace o zasílání e-mailových newsletterů

4.1. Na e-mailovou adresu Vám v případě placeného přístupu mohou být zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

5. Práva a povinnosti objednatele

5.1. Objednatel je povinen za poskytování Služby hradit Poskytovateli Cenu řádně a včas.

5.2. Objednatel má právo kdykoliv smazat svůj účet, může tak ale učinit pouze prostřednictvím vlastního účtu. Požadavky na smazání podané e-mailem či telefonicky nebudou z bezpečnostních důvodů brány v potaz. Smazané účty nelze jakkoliv obnovit a všechna data v nich obsažené budou nenávratně smazána. Při smazání účtu nedochází k vrácení Ceny za předmětné období Objednateli.

5.3. Objednatel ani Uživatelé nesmí poškozovat dobré jméno Poskytovatele.

5.4. Objednatel se zavazuje neprodleně informovat Poskytovatele o veškerých poruchách a závadách provozu Služby prostřednictvím e-mailu na adresu: info@pravopisne.cz.

6. Práva a povinnosti poskytovatele

6.1. Poskytovatel se zavazuje vynaložit veškerou odbornou péči k zajištění řádného fungování Služby.

6.2. Poskytovatel je oprávněn v souvislosti s poskytováním Služby a zajištěním jejího řádného fungování využívat i aplikace vyvinuté třetími subjekty, určené mimo jiné i k analýze dat jejich uložení apod.

6.3. Poskytovatel je povinen zajistit provoz všech svých softwarových a hardwarových prostředků pro zajištění Služby. Výjimku z této povinnosti tvoří stavy, které nemohou být Poskytovatelem ovlivněny, a nelze jim předcházet. Jedná se např. o zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí nebo jiné úkony nezbytné pro zajištění provozu Služby Poskytovatelem (např. aktualizace software, konfigurace serveru, apod.).

6.4. Veškerá data Objednatelem či Uživatelem uložená na účet zřízený Poskytovatelem Objednateli v rámci poskytování Služby jsou ve výlučném vlastnictví Objednatele, resp. Uživatele, a Poskytovatel k nim nezískává žádné vlastnické ani užívací právo, není-li výslovně dohodnuto jinak.

6.5. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou Objednateli (případně Uživateli) v důsledku jakékoli nefunkčnosti, poruchy, chyby nebo závady Služby, případně její řádné funkcionality, o níž Objednatel nevěděl nebo ji nepředpokládal, a Objednatel se tímto vzdává veškerých nároků na náhradu takové škody, ledaže Poskytovatel takovou škodu Objednateli způsobil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

7. Odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem

7.1. Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů, přičemž tato lhůta běží od okamžiku uzavření Smlouvy.

7.2. Pro účely odstoupení od Smlouvy je Spotřebitel povinen o svém odstoupení informovat Poskytovatele dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla Poskytovatele. Spotřebitel je oprávněn, nikoliv povinen, pro odstoupení použít tento vzorový formulář odstoupení od Smlouvy.

7.3. K zachování lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud Spotřebitel odeslal odstoupení v poslední den příslušné lhůty.

7.4. Pokud Spotřebitel odstoupí od Smlouvy, smluvní strany si bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Poskytovateli došlo odstoupení Spotřebitele, vrátí veškerá poskytnutá plnění z tohoto smluvního vztahu.

7.5. V písemném odstoupení od Smlouvy uvede Spotřebitel číslo bankovního účtu nebo poštovní adresu pro zpětné zaslání kupní ceny Poskytovatelem. Poskytovatel je povinen vrátit Spotřebiteli zaplacenou cenu kurzu za zboží, a to buď na účet uvedený v písemném odstoupení od Smlouvy, nebo poštovní poukázkou na adresu Spotřebitele.

7.6. Spotřebitel nemůže v souladu s ustanovení § 1837, občanského zákoníku, odstoupit mimo jiné od smlouvy o poskytování služeb, které Poskytovatel splnil s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

7.7. V případě, že Spotřebitel bude využívat službu ve lhůtě dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, dává akceptováním obchodních podmínek i souhlas se započetím plnění před uplynutím této lhůty, a tedy Spotřebitel, který se tedy ve lhůtě dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku již zúčastní kurzu, nemá nárok na odstoupení od Smlouvy.

8. Reklamační podmínky

8.1. Práva a povinnosti týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy zejména ustanovením § 1914 až 1925 občanského zákoníku.
Spotřebitel je oprávněn zejména tedy:

 • 1.a) Je-li vada odstranitelná, může se domáhat buď odstranění vady, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 • 1.b) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Spotřebitel právo:
 • b1) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • b2) na odstranění vady opravou věci,
 • b3) na přiměřenou slevu z ceny, nebo
 • b4) odstoupit od smlouvy.

Objednatel sdělí Poskytovateli, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Poskytovatele; to neplatí, žádal-li opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Poskytovatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Objednateli, že vady neodstraní, může Objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Objednatel své právo včas, má práva podle písm. c).

 • 1.c) Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny.
 • 1.d) Dokud Objednatel neuplatní právo na slevu z ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Poskytovatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Poskytovatel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené náklady.
 • 1.e) Neodstraní-li Poskytovatel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Objednatel požadovat slevu z ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Poskytovatele.
 • 1.f) Do odstranění vady nemusí Objednatel platit část ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
 • 1.g) Právo z vadného plnění Objednateli nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

8.2. Pokud není Objednatel spokojen s kvalitou služby, je oprávněn toto Poskytovateli písemně sdělit prostřednictvím dopisu zaslaného bez zbytečného odkladu na adresu sídla Poskytovatele.

8.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo přezkoumat a posoudit důvody reklamace a v případě pochybení Poskytovatele, nabídnout Objednateli náhradní řešení (např. sleva na službě).

8.4. Poskytovatel se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená dle poskytované služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně návrhu na náhradní řešení musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

8.5. Oprávněnými důvody reklamace nebudou především překážky ležící na straně Objednatele.

8.6. Poskytovatel neodpovídá za nesplnění svých povinností vyplývajících mu ze Smlouvy, k nimž došla na základě vyšší moci.

9. Zpracování osobních údajů

9.1. V případě registrace (placené i bezplatné) do služby učitelské profily na webové stránce Pravopisně.cz, provozované Poskytovatelem (viz výše), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracováváme osobní údaje, které jsou vypsané níže:

 • jméno a příjmení,
 • e-mailovou adresu,
 • ulici, město, PSČ,
 • IČ / DIČ (v případě nákupu podnikající osobou).

9.2. Tyto osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem identifikace Smluvních stran a plnění ze Smlouvy a dále za účelem evidence Smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností Smluvních stran.

9.3. Takové zpracování umožňuje ust. článku 6 odst. 1. písm. b) a f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

9.4. IP adresa bude dále zpracována taky pro účely zajištění ochrany před kyberútoky. Takové zpracování umožňuje ust. článku 6 odst. 1. písm. f) Nařízení.

9.5. Uchování a zpracování osobních údajů Objednatele bude za výše uvedeným účelem prováděno po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu 10 let od ukončení Smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

9.6. Podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
 • na přenositelnost a právo na kopii osobních údajů,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.

10. Mimosoudní vyřizování vzniklých sporů se Spotřebiteli a státní dozor

10.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je vedle obecných soudů příslušná i Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869, internetová adresa: www.coi.cz

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tyto Podmínky a veškeré Smlouvy se řídí obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice.

11.2. Poskytovatel má právo kdykoliv tyto Podmínky a/nebo Ceník změnit. Na změny v Podmínkách či v Ceníku musí Poskytovatel Objednatele upozornit a zároveň zveřejnit jejich nové úplné znění na Internetové stránce. Objednatel je oprávněn, v případě, že nebude souhlasit se změnou Podmínek či Ceníku, Smlouvu vypovědět, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byly změny Podmínek či Ceníku zveřejněny na Internetové stránce, přičemž taková situace zakládá nároky dle této Smlouvy, tj. jako by Smlouvu vypověděl Poskytovatel. V případě, že Objednatel Smlouvu nevypoví, počínaje 31. dnem od zveřejnění nových Podmínek (či Ceníku) na Internetové stránce se Smlouva nadále řídí takovými novými Podmínkami a Ceníkem.

11.3. V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí těchto Podmínek nebo kterékoli Smlouvy.

11.4. Tyto Podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 7. 2018